Earn Turkmen

Digital Cosmos Affiliate mümkinçiliklerine hoş geldiňiz. Indi, sanly marketing mümkinçilikleri bilen bütin dünýäde pul gazanyp bilersiňiz.

Sanly marketingi öwrenmek üçin garaşmak hökman däl. Munuň üçin asla pul we wagt sarp etmegiň zerurlygy ýok. Nädip? Munuň ýaly ýönekeý, biz siziň üçin ähli zady etdik, Sanly marketingi ähli tarapdan özleşdirmek üçin wagt, pul we güýç sarp etdik. I V S PRASAD kakasy we SRUTHI gyzy baradaky şahadatnamalarymyzy barlaň, özümizi DaFa we DaFa diýip atlandyrýarys. Roks hem biziň web sahypamyzdyr ..

Şeýlelik bilen, Sanly marketingiň, Webdesign (WordPress web sahypalary), Grafiki dizaýn, marketing wideolary, SEO, sosial media marketing, e-poçta marketingi, mazmun marketingi, PPC google mahabaty, facebook mahabaty ýaly onlaýn mahabatlary hödürlemekden bu artykmaçlygy gazanmak üçin näme gerek? , youtube mahabatlary, instagram mahabatlary we ş.m., Optimizasiýa we synag, Satyş oýunlarynyň binasy, Analitika we Maglumat spesifikasiýasy we telekeçilik. Anketler, iýmit arkalary, interaktiw wideolar we ş.m. ýaly marketing gurallary, we

Aboveokardakylar, goňşyňyzyň kapotynda ýa-da töwereginde, maşgalaňyzda we dostlaryňyzda kiçi telekeçilik üçin ýa-da facebook, whatsapp, youtube instagram we ş.m. sosial media arkaly paýlaşmak üçin ajaýyp döredilen awtomatlaşdyrylan baglanyşyk baglanyşyklaryny paýlaşyp, hödürlemek üçin birnäçe mümkinçilik bar. çynlakaý bölümler üçin doly düzülen ýörite döredilen gonuş sahypasy. Ilki bilen, şahsy ýa-da dünýäniň islendik ýerinde internetiň islendik ýerinden awtomatlaşdyrylan ýörite şahamça baglanyşygy arkaly size iberilen sargytlardan alýan girdejilerimiziň 20% -ini alyp bilersiňiz. Has gowy ýerine ýetirijiler üçin dürli-dürli bolup bilýän has köp göterim paýlaşmagy gowy görýäris.

Dünýäniň islendik ýerinden gije-gündiziň dowamynda whatsapp-a _917760636363 jaň ediň. Bagyşlanan toparyň agzalary, islendik meselede size kömek etmek üçin giň hüşgär bolarlar. Tawk.to/join sahypamyzda islän wagtyňyz islendik ýerden söhbet edip bilersiňiz.

Diňe aşakda hasaba alyň we görkezmelere eýeriň. islendik sorag üçin [email protected] bilen habarlaşyň

[affiliate_registration]

Best Optin Code Mobile Links Optin skimlinks